Forside Søgning Brugsanvisning
Ind til listen:

Biografi af Hans Christian Ørsted


H.C.Ørsted
1777 - 1851

1. De unge år

Hans Christian Ørsteds far var apoteker i Rudkøbing på Langeland, så her voksede han op. Hans skolegang var noget forvirret. Allerede som 11 - årig begyndte han at hjælpe til i apotekets laboratorium.

Hans Christian og hans Bror Anders Sandøe Ørsted støttede hinanden i at få lært noget. I 1794 tog de to brødre til København, hvor de samme år bestod studentereksamen, og året efter begyndte de at studere på Københavns Universitet. H.C.Ørsted interesserede sig for naturvidenskab, især kemi, men han gik også meget op i filosofi og litteratur. På det tidspunkt var der ingen eksamen i kemi, så Ørsted valgte at studere til farmaceut. Han bestod eksamen i 1797 med højeste karakter. Ørsted interesserede sig også meget for Kants filosofi og han blev doktor i filosofi på en afhandling om Kants naturmetafysik. Heri afviste han eksistensen af atomer og hævdede, at alt stof består af to grundkræfter, en frastødende og en tiltrækkende. Da forfatteren af disse linjer finder dette synspunkt frastødende, skal vi ikke komme nær på det her.
Ørsted som ung

2. Elektromagnetismen

Fra år 1800 var Ørsted ansat ved universitetet i København, og i årene 1801 - 1804 foretog han en studierejse. Han besøgte byen Jena i Preussen, og her mødte han den jævnaldrende forsker Johann Wilhelm Ritter (Der er link for oven). Ritter var sjovt nok også søn af en apoteker, og de to mænd fik et varigt venskab. Ritter blev kendt for ar sende strøm gennem vand, og det arbejde var nok inspirerende for Ørsteds senere arbejde.

I 1820 udførte Ørsted de forsøg, der påviste elektromagnetismen. Han skrev på latin en artikel om forsøgene. Han fik trykt artiklen og sendte den til en lang række fysikere rundt omkring i Europa. Artiklen vagte stor opsigt i den videnskabelige verden. I vores Mere kan du læse en oversættelse til dansk af artiklen. Mærkeligt nok fortsatte Ørsted ikke sit arbejde med elektromagnetismen, men det var der mange andre, der gjorde.

3. Den Polytekniske Læreanstalt

I 1827 forelagde den dygtige astronom og landmåler Georg Frederik Ursin et forslag til Kongen, om at der skulle oprettes et akademi for håndværkere, en højere skole hvor videnskab og praktisk erfaring skulle forenes. Det blev overdraget til en komite med 4 medlemmer, ledet af Ørsted, at afgive betænkning til Kongen, om hvad der skulle ske. Komiteen endte med at foreslå Kongen, at der blev oprettet en Polyteknisk Læreanstalt, inspireret af den franske École Polytechnique. Ørsted mente, at Læreanstalten skulle skabe mulighed for en teknisk - naturvidenskabelig embedseksamen.
I 1828 accepterede Kongen komiteens forslag, og bevilgede 17.000 rigsbankdaler til indretningen af bygninger, og 10.000 rigsbankdaler til årlige udgifter. På billedet til højre viser vi, hvordan bygningerne blev indrettet. I planen for Læreanstalten hed det, at formålet var, "at meddele unge Mennesker en sådan indsigt i Matematik og eksperimentel Naturvidenskab, og en sådan Færdighed i Brugen af disse Indsigter, at de derved kan vorde fortrinlig brugbare til visse Grene af Statens Tjeneste, såvel som til at forestå industrielle anlæg."

Den 5. november 1829 blev blev Den Polytekniske Læreanstalt officielt indviet. Kong Frederik 6. var til stede, og forfatteren Adam Oehlenschläger havde forfattet en kantate til lejligheden.

I de første år blev der ikke uddannet mange kandidater, kun noget i retning af 5 pr. år. Blandt de uddannede var Carlsberg - bryggeriets grundlægger J.C.Jacobsen. Han blev inspireret til en videnskabelig brygning af øl.

Jeg har været inde i Sct.Pedersstræde for at se, om bygningen står der endnu. Det gør den ikke. Jeg går meget op i Polyteknisk Læreanstalt, for der blev jeg ansat den 1. februar 1963. Nu hedder det Danmarks Tekniske Universitet.

3. Nye ord

I de følgende mange år deltog Ørsted ivrigt i der faglige og kulturelle liv i Danmark. En af de ting, som jeg synes er vigtigt, er Ørsteds arbejde med at forsyne det danske sprog med nye ord. Inden for fysik skabte han en række ord, der stadig bruges:

ilt, brint, rumfang, vægtfylde, gnidningsmodstand, tankeeksperiment, udstråling

Og han skabte også mange almindelige ord:

billedkunst, sommerfugl, tidevand, mindretal og ikke mindst hyggelig

4. Aluminium

På Ørsteds tid kendte man aluminium som stof i en kemisk blanding med jern, men aluminium var aldrig fremstillet rent. I 1825 lykkedes det for Ørsted at fremstille rent aluminium. Økonomisk var det ikke vigtigt på den tid, men det blev det senere!

4. Afslutningen

I en lang årerække var Ørsted aktiv som en ledende kulturel personlighed i København. F.eks. læste han H.C.Andersen, og han gav udtryk for, at når romanen "Improvisatoren" gjorde H.C.Andersen berømt, så vil hans eventyr gøre ham udødelig.

Ørsted døde i 1851 og blev begravet på Assistens Kirkegård i København.
Titelbladet i Ørsteds bog
"Ånden i Naturen
Livet igennem var Ørsted meget præget af filosoffen Schellings tanker om natur og ånd. Opdagelsen af nye naturlove var for Ørsted en form for skønhed. "Geist in der Natur" var titlen på en bog, som Ørsted udgav kort før sin død.
Statue til ære for Ørsted i
Ørstedsparken i København

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.