Forside Søgning Liste

Hookes meddelse til Royal Society om verdenssystemet

I 1674 skrev Hooke en meddelelse til Royal Society om sit syn på verdensbygningen. Det fremgår, at Hooke var langt fremme i sin forståelse af Solsystemet. Og meddelelsen er også et eksempel på, at der var mange andre med i udviklingen end dem, der traditionelt lægges mest vægt på, nemlig kæden

Kopernikus → Tycho Brahe → Kepler → Galilei → Newton

Vi citerer her Hookes meddelelse i LaCours oversættelse:

Jeg vil nu fremsætte et verdenssystem, som i mange enkeltheder afviger fra ethvert hidtil kendt system, men som i alle henseender svarer til de sædvanlige mekaniske love. Dette beror på 3 antagelser:

For det første, at alle himmellegemer udøver en tiltrækning mod deres midtpunkter, så at tiltrækningen ikke alene hindrer deres egne dele, og det, som findes på overfladen, fra at flyve bort, men at den også tiltrækker alle andre himmellegemer, som befinder sig inden for dens virkningsområde. Og således udøver ikke alene Solen og Månen en indflydelsen på Jordkloden og dens bevægelse, og denne igen på hine, men lige så udøver Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn ved deres tiltrækning en betydelig indflydelse på Jordens bevægelse på samme måde, som en tilsvarende tiltrækning af Jorden har en betydelig indflydelse på hines bevægelser.

- Den anden antagelse er, at alle mulige legemer, som engang har fået en enkelt retlinet bevægelse, fortsætter denne efter en ret linie så længe, til den afbøjet af den virkende kraft bliver tvungen til at beskrive en cirkel, en ellipse eller en anden sammensat linie.

- Den tredie antagelse er den, at den tiltrækkende kraft bliver des større i virkning, jo næmere det legeme, hvorpå den virker, er ved tiltrækningens midtpunkt. Hvad loven for denne tilvækst angår, har jeg dog ikke fundet den ved forsøg; men det er sikkert en sag, som, når den var så kendt, som den burde, ville hjælpe astronomerne mægtig til at henføre alle himmelske bevægelser til én lov, hvad der aldrig vil ske uden dette. Enhver, der forstår pendulets kredsformede bevægelse, vil let sande denne grundtanke og vil vide, i hvilken retning man skal søge i naturen for at få den sande opfattelse.

Dette har jeg for øjeblikket kun villet antyde for dem, der har evne og lejlighed til at forfølge denne undersøgelse videre, og som ikke savner flid i retning af iagttagelse og beregning. Jeg ønsker hjertelig, at sådanne folk måtte findes, da jeg selv har andre sager for, som jeg først må have afsluttede.Opgave 10
Giv en historisk fortolkning af Hookes sidste bemærkning

Det er værd at bemærke, at Hooke har en formulering af inertiens lov, der er tæt på at være helt korrekt. Det er dog uklart, hvad Hooke mener, med at legemet har fået en enkelt retlinet bevægelse.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.